حفره ی اسکافوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹
ستیغ اسفنوئید
۱۳۹۷/۰۸/۱۹

حفره ی پتریگوئید

حفره ی پتریگوئید


Pterygoid fossa:
A V-shaped depression on the posterior part of each pterygoid process that is formed by the divergence posteriorly of its medial and lateral pterygoid plates and that contains the medial pterygoid muscle and the tensor veli palatine

حفره ی پتریگوئید:

یک فرورفتگی V شکل بر بخش خلفی هر یک از زوائد پتریگوئید که با واگرایی به سمت عقب هر یک از صفحات داخلی و خارجی پتریگوئید ایجاد می شود و دربرگیرنده ی عضله ی پتریگوئید داخلی و کشنده کام نرم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *