خط شانه ای پوبیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
ستیغ ابتوراتور
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

ستیغ پوبیس


Pubic crest:
Medial to the pubic tubercle is the pubic crest, which extends from this process to the medial end of the pubic bone

:ستیغ پوبیس
در سمت داخل تکمه پوبیس قرار دارد و از این زائده تا انتهای داخلی استخوان پوبیس گسترش می یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *