ستیغ پوبیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۷
ناودان ابتوراتور
۱۳۹۹/۰۲/۰۷

ستیغ ابتوراتور


Obturator crest:
The anterior border of the superior pubic ramus presents a sharp margin which forms part of the circumference of the obturator foramen superiorly and affords attachment to the obturator membrane

:ستیغ ابتوراتور
کنار قدامی شاخ فوقانی پوبیس لبه تیزی است که بخشی از محیط قسمت فوقانی سوراخ ابتوراتور را تشکیل می دهد و محل اتصال غشای ابتوراتور می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *