عصب واگ
۱۳۹۸/۰۲/۱۶
عصب حنجره ای فوقانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۶

عصب راجعه حنجره


Recurrent laryngeal nerve :
A branch of the vagus nerve that supplies all the intrinsic muscles of the larynx, with the exception of the cricothyroid muscles

:عصب راجعه حنجره
شاخه ای از عصب واگ است که به تمام عضلات داخلی حنجره به جز عضله ی کریکوتیروئید عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *