عضله متوازی الاضلاع کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله فوق خاری
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله متوازی الاضلاع بزرگ


Rhomboid major muscle :

:عضله متوازی الاضلاع بزرگ

Origin: Spinous processes of T2-T5 vertebrae

مبداء: زوائد خاری مهره های دوم سینه ای تا پنجم سینه ای

Insertion:Medial border of the scapula, between the scapula spine and inferior angle

انتها:کناره داخلی کتف بین خار و زاویه تحتانی کتف

innervation:Dorsal scapular nerve

عصب دهی:عصب کتفی خلفی

Function:Retracts and rotates the scapula

عملکرد: عقب کشیدن و چرخاندن کتف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *