عضله متوازی الاضلاع بزرگ
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله تحت خاری
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله فوق خاری
Supraspinatus muscle :

:عضله فوق خاری

Origin:Supraspinatus fossa of the scapula

مبداء:حفره فوق خاری کتف

Insertion:Greater tubercle of the humerus

انتها:تکمه بزرگ بازو

innervation:Suprascapular nerve

عصب دهی:عصب فوق کتفی

Function:۰-۱۵o Abducts the arm

عملکرد:دور کردن ۰ تا ۱۵ درجه بازو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *