عصب ابتوراتور
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
استخوان هیپ (استخوان بی نام)
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

شبکه ساکرال


Sacral plexus:
Is a network of nerve fibres that supplies the skin and muscles of the pelvis and lower limb. It is located on the surface of the posterior pelvic wall, anterior to the piriformis muscle. The plexus is formed by the anterior rami of the sacral spinal nerves S1, S2, S3 and S4

:شبکه ساکرال
شبکه ای از رشته های عصبی است که پوست و عضلات لگن و اندام تحتانی را عصب دهی می کند. روی جدار خلفی لگن در قدام عضله پیریفورمیس قرار دارد

تشکیل می شود S1، S2، S3 ، S4 این شبکه توسط شاخ قدامی اعصاب نخاعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *