زائده ی هومولوس پتریگوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۱
حفره ی پتریگوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۱

حفره ی اسکافوئید

حفره ی اسکافوئید


Scaphoid fossa:
Above the pterygoid fossa is a small, oval, shallow depression, the scaphoid fossa, which gives origin to the Tensor veli palatini

حفره ی اسکافوئید:

در بالای حفره ی پتریگوئید یک فرورفتگی کوچک، بیضی و کم عمق وجود دارد که محل اتصال عضله ی کشنده ی کام نرم است.

دیدگاه ها بسته شده است