سینوس عرضی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴
سینوس پتروزال فوقانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

سینوس سیگموئید


Sigmoid sinus :

Is a S-shaped dural venous sinus that extends beneath the temporal bone from the mastoid process to the jugular foramen

:سینوس سیگموئید

سینوس وریدی اس شکلی است که در پایین استخوان تمپورال از زائده ماستوئید تا سوراخ ژوگولار کشیده شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *