ورید آگزیلاری
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان چرخشی بازویی خلفی
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

ورید تحت ترقوه ای


Subclavian vein:
Is a paired large vein, one on either side of the body, that is responsible draining blood from the upper extremities, allowing this blood to return to the heart

:ورید تحت ترقوه ای
وریدی بزرگ است، که در دو طرف بدن قرار دارد و مسئول جمع آوری خون از اندام فوقانی و بازگشت آن به قلب است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *