فاسیای فانژیوبازیلار
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
عضله استیلوگلوسوس
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

غده زیرزبانی


Sublingual gland :
Lie anterior and superior to the submandibular gland and inferior and lateral to the tongue

:غده زیرزبانی
در قدام و بالای غده ی ساب مندیبولار و پایین و خارج زبان قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *