غده زیرزبانی
۱۳۹۸/۰۱/۲۷
عضله ی استرنوکلیدوماستوئید
۱۳۹۸/۰۱/۲۷

عضله استیلوگلوسوسStyloglossus muscle :

:عضله استیلوگلوسوس

Origin: The apex of the styloid process

مبدا: راس زائده ی استیلوئید

Insertion: Superolateral sides of tongue

انتها: بخشهای فوقانی طرفی زبان

Innervation: Hypoglossal nerve

عصب دهی: عصب زیرزبانی

Function: Tongue elevation and retraction

عملکرد: بالا و عقب بردن زبان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *