عضله استیلوگلوسوس
۱۳۹۸/۰۱/۳۱
عضله تراپزیوس
۱۳۹۸/۰۱/۳۱

عضله ی استرنوکلیدوماستوئید

Sternocleidomastoid muscle :

:عضله استرنوکلیدوماستوئید

Origin: Manubrium and medial portion of the clavicle

مبدا: مانوبریوم و قسمت داخلی کلاویکل

Insertion: Mastoid process of the temporal bone, superior nuchal line

انتها: زائده ی ماستوئید استخوان گیجگاهی، خط پس گردنی فوقانی

Innervation: Spinal accessory nerve (motor), cervical plexus (sense), ventral rami of C2, C3 (Proprioceptive)

عصب دهی: بخش نخاعی عصب اکسسوری (حرکتی)، شبکه گردنی (حسی)، بخش قدامی اعصاب دوم و سوم گردنی (حس عمقی)

Function:

Unilaterally: Contralateral cervical rotation, ipsilateral cervical flexion

Bilaterally: Cervical flexion, elevation of sternum and assists in forced inhalation

:عملکرد

یک طرفه: چرخش گردن به سمت مخالف، خم کردن گردن به همان طرف

دو طرفه: خم کردن گردن، بالا بردن جناغ و کمک در تنفس عمیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *