عصب بین استخوانی خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب بین استخوانی قدامی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شاخه سطحی عصب رادیالSuperficial branch of the radial nerve:
Passes along the front of the radial side of the forearm to the commencement of its lower third. Above the wrist, passes beneath the tendon of the Brachioradialis, and, piercing the deep fascia, divides into two branches: lateral and medial. Provides sensory innervation to much of the back of the hand, including the sensory web of skin between the thumb and index finger

:شاخه سطحی عصب رادیال
در امتداد سمت رادیال ساعد تا محل یک سوم تحتانی آن پایین می رود. بالای مچ دست، از زیر تاندون براکیورادیالیس عبور می کند و پس از سوراخ کردن فاسیای عمقی، به دو شاخه خارجی و داخلی تقسیم می شود. این عصب حس قسمت اعظم پشت دست را تامین میکند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *