ریشه قدامی (شکمی یا حرکتی) نخاع
۱۳۹۸/۰۶/۰۲
رابط خاکستری
۱۳۹۸/۰۶/۰۲

زنجیره سمپاتیک


Sympathetic chain:
Either of the pair of ganglionated longitudinal cords of the sympathetic nervous system of which one is situated on each side of the spinal column

:زنجیره سمپاتیک
هر یک از دو طناب طولی گانگلیون دار سیستم عصبی سمپاتیک است که در هر طرف ستون نخاعی قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *