بن بست راست روده ای رحمی یا بن بست دوگلاس
۱۳۹۹/۰۲/۲۶
اپیدیدیم
۱۳۹۹/۰۲/۲۶

بیضه


Testis :

Is the male reproductive gland that produces sperm and androgens

:بیضه

غده جنسی مردانه است که اسپرم و اندروژنها را تولید می کند

دیدگاه ها بسته شده است