تنه ی ریوی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
آئورت
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

بزرگ سیاهرگ تحتانی


Inferior vena cava:
Is a large blood vessel responsible for transporting deoxygenated blood from the lower extremities and abdomen back to the right atrium of the heart

:بزرگ سیاهرگ تحتانی
وریدی بزرگ است که مسئول انتقال خون بدون اکسیژن را از اندام تحتانی و شکم به درون دهلیز راست قلب حمل است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *