بزرگ سیاهرگ تحتانی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ورید های ریوی
۱۳۹۸/۰۷/۲۰

آئورت


Aorta:
Is the main and largest artery in the human body, originating from the left ventricle of the heart and extending down to the abdomen

:آئورت
بزرگترین شریان در بدن انسان است که از بطن چپ قلب منشأ گرفته و به سمت پایین تا شکم امتداد می یابد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *