عضلات بین دنده ای داخلی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضله دندانه ای خلفی فوقانی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

فاسیای توراکولومبار


Thoracolumbar fascia: Is a large, roughly diamond-shaped area of connective tissue constituted by the thoracic and lumbar parts of the deep fascia enclosing the intrinsic back muscles

فاسیای توراکولومبار:بخش بزرگ و تقریبا لوزی شکلی از بافت همبند است که توسط قسمتهای کمری و سینه ای فاسیای عمقی پوشاننده عضلات اینترینسیک پشت تشکیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *