فاسیای توراکولومبار
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضله دندانه ای خلفی تحتانی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله دندانه ای خلفی فوقانی


Superior posterior serratus muscle

عضله دندانه ای خلفی فوقانی

Origin : Ligamentum nuchae, spines of vertebrae C7 and T1-T3

T1-T3 و سینه ای C7 مبدا: رباط پس گردنی، خارهای مهره های

Insertion : The upper borders of the 2nd through 5th ribs

انتها : کنار فوقانی دنده های دوم تا پنجم

Innervation : Branches of the ventral primary rami of spinal nerves T2-T5

T2-T5 عصب دهی: انشعاباتی از شاخه قدامی اعصاب نخاعی

Function :Elevates the ribs

عملکرد : بالا بردن دنده ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *