عضله دندانه ای خلفی فوقانی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضلات ارکتور اسپینه
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضله دندانه ای خلفی تحتانی


Inferior posterior serratus muscle

عضله دندانه ای خلفی تحتانی

Origin : Thoracolumbar fascia, spines of vertebrae T11-L2

T11- L2 مبدا: فاسیای توراکولومبار، خارهای مهره های

Insertion :The inferior borders of the 9th through 12th ribs

انتها : کنار تحتانی دنده های نهم تا دوازدهم

Innervation :Branches of the ventral primary rami of spinal nerves T9-T12

T9-T12 عصب دهی:انشعاباتی از شاخه قدامی اعصاب نخاعی

Function : Depresses the ribs

عملکرد : پایین آوردن دنده¬ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *