عضله دندانه ای خلفی تحتانی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳
عضله راست شکمی
۱۳۹۹/۰۷/۲۳

عضلات ارکتور اسپینه


Erector spinae muscles

عضلات ارکتور اسپینه

Origin : Iliac crest, sacrum, transverse and spinous processes of vertebrae and supraspinal ligament

ابتدا :ستیغ ایلیاک، ساکروم، زوائد عرضی و خاری مهره ها و رباط سوپرااسپاینال

Insertion :Angles of the ribs, transverse and spinous processes of vertebrae, posterior aspect of the skull

انتها : زاویه های دنده ها، زوائد عرضی و خاری مهره ها، بخش خلفی جمجمه

Innervation : Posterior branches of spinal nerves

عصب دهی: شاخه خلفی اعصاب نخاعی

Function : Extend and stabilize the entire vertebral column and cranio-cervical region

عملکرد : صاف کردن و ثابت کردن کل ستون مهره ای و ناحیه ی سری-گردنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *