شریان مهره ای
۱۳۹۸/۰۲/۱۸
شریان تیروئید تحتانی
۱۳۹۸/۰۲/۱۸

تنه تیروسرویکال


Thyrocervical trunk:
One of the 3 branches of the first part of the subclavian artery. The trunk arises lateral to the vertebral artery from the anterosuperior wall of the subclavian artery adjacent to the anterior scalene muscle

:تنه تیروسرویکال
یکی از سه شاخه قسمت اول شریان ساب کلاوین. تنه از خارج شریان مهره ای از دیواره قدامی فوقانی شریان ساب کلاوین در نزدیکی عضله اسکالن قدامی منشا می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *