کالیکولوس تحتانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
تراکت بینایی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

عصب تروکلئار


Trochlear nerve (CN IV):

The fourth cranial nerve, is a motor nerve that innervates only a single muscle: the superior oblique muscle

:عصب تروکلئار

چهارمین عصب مغزی است که یک عصب حرکتی بوده و فقط یک عضله مایل فوقانی را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *