زائده خاری
۱۳۹۹/۰۴/۲۸
سوراخ عرضی
۱۳۹۹/۰۴/۲۸

تکمه زوائد عرضی


Tubercle of transverse process :
On the cervical vertebrae other than the atlas, the anterior and posterior tubercles are on either side of the transverse foramen on each transverse process

:تکمه زوائد عرضی
در مهره های گردنی بجز اطلس، تکمه های قدامی و خلفی در طرفین سوراخ عرضی زوائد عرضی قرار دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *