شریان طرفی فوقانی اولنار
۱۳۹۸/۱۰/۱۵
شریان رادیال
۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شریان اولنارUlnar artery:
Is the larger of the two terminal branches of the brachial, begins a little below the bend of the elbow, and, passing obliquely downward, and reaches the ulnar side of the forearm

:شریان اولنار
یکی ازدو شاخه بزرگ انتهایی شریان بازویی است که از پایین خم آرنج شروع می شود و به صورت مایل به سمت پایین حرکت می کند تا به سمت داخلی ساعد می رسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *