طناب خارجی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب مدین
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب اولنار
Ulnar nerve:
Is a nerve that runs near the ulnar bone. It provides sensation to the forearm andthe anterior and posterior surfaces of the medial one and half fingers, and the associated palm area. It also innervates the intrinsic muscles of the hand (apart from the thenar muscles and two lateral lumbricals), and two muscles in the forearm; flexor carpi ulnaris and medial half of flexor digitorumprofundus.

:عصب اولنار
عصبی است که در نزدیکی استخوان اولنا طی مسیر میکند.این عصب حس ساعد و سطح قدامی وخلفی یک و نیم انگشت داخلی وسطح کف دستی مربوط به آنها را تامین میکند. همچنین عضلات دست (به جز عضلات تنار و دو لومبریکال خارجی) و دوعضله در ساعد؛ فلکسورکارپی اولناریس و نیمه داخلی فلکسور عمقی انگشتان را عصب دهی می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *