عصب اولنار
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
عصب تحت کتفی زیرین
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

عصب مدین

Median nerve:
Is a major peripheral nerve and supplies the flexor muscles in the forearm except flexor carpi ulnaris and the ulnar head of flexor digitorum profundus, which is supplied by the ulnar nerve. It also supplies the muscles of the thenar eminence as well as the radial two lumbricals.

:عصب مدین
یکی از عصب های مهم محیطی است و عصب دهی عضلات فلکسور در ساعد را به جز فلکسورکارپی اولناریس و سر اولنار عضله فلکسور عمقی انگشتان که توسط عصب اولنار عصب دهی می شوند را برعهده دارد. همچنین عصب دهی عضلات برجستگی تنار و نیز دو لومبریکال رادیال را تامین می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *