مئاتوس تحتانی بینی
۱۳۹۸/۰۱/۲۱
بن بست اسفنواتموئیدال
۱۳۹۸/۰۱/۲۱

زائده ی قلابی


Uncinate process :
A thin hook-like osseous structure of the lateral wall of the nasal cavity. Together with the ethmoid bulla, it forms the boundaries of the hiatus semilunaris and ethmoid infundibulum

:زائده ی قلابی
ساختار قلابی شکل استخوانی در جدار طرفی حفره ی بینی است. همراه با حباب اتموئیدال محدوده هیاتوس نیمه هلالی و اینفاندیبولوم اتموئید را تشکیل می دهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *