تکمه مفصلی
۱۳۹۷/۰۸/۲۲
زائده استایلوئید
۱۳۹۷/۰۸/۲۲

زائده واژینال

زائده واژینال


Vaginal process:
Is one of the three meninges Is a small sheath-like plate of bone that projects anteromedial from the base of the medial lamina of the pterygoid process. This process articulates anteriorly with the palatine bone and medially with the vomer bone

زائده واژینال:

صفحه ای استخوانی غلاف شکل کوچکی که از قاعده لامینای داخلی زائده پتریگوئید به سمت قدام و داخل برآمده شده و در قدام استخوان پالاتین و در داخل با استخوان ومر مفصل می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *