عصب زیر زبانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب صورتی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

عصب تعادلی شنوایی


Vestibulocochlear nerve (CN VIII):

Is the eighth cranial nerve, transmits sound and equilibrium (balance) information from the inner ear to the brain. It runs between the base of the pons and medulla oblongata

:عصب تعادلی شنوایی

هشتمین عصب مغزی است که پیامهای صوتی و تعادلی را از گوش داخلی منتقل می کند. این عصب بین قاعده پل مغزی و بصل النخاع حرکت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *