عصب ابدوسنس
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب تعادلی شنوایی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

عصب زیر زبانی


Hypoglossal nerve (CN XII):

Is the twelfth cranial nerve, and innervates all the extrinsic and intrinsic muscles of the tongue, except for the palatoglossus. The hypoglossal nerve arises as a number of small rootlets from the front of the medulla

:عصب زیر زبانی

دوازدهمین عصب مغزی است و تمام عضلات داخلی و خارجی زبان را به جز پالاتوگلوس عصب دهی می کند. عصب زیرزبانی توسط تعدادی ریشه کوچک از جلوی بصل النخاع خارج می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *