عصب سه قلو
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب زیر زبانی
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

عصب ابدوسنس


Abducens nerve (CN VI):

Is the sixth cranial nerve. It leaves the brainstem at the junction of the pons and the medulla, medial to the facial nerve. It controls the movement of the lateral rectus muscle

:عصب ابدوسنس

ششمین عصب مغری است که ساقه مغز را در محل اتصال پل مغزی و بصل النخاع در حالی که در سمت داخل عصب صورتی قرار دارد ترک می کند. این عصب حرکات عضله راست خارجی را کنترل می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *