عصب اکولوموتور
۱۳۹۹/۰۲/۱۱
عصب ابدوسنس
۱۳۹۹/۰۲/۱۱

عصب سه قلو


Trigeminal nerve (CN V):

Is the fifth cranial nerve. It supplies sensations to the face, mucous membranes, and other structures of the head. It is the motor nerve for the muscles of mastication and contains proprioceptive fibers. It exits the brain by a large sensory root and a smaller motor root coming out of the pons at its junction with the middle cerebral peduncle

: عصب سه قلو

: پنجمین عصب مغزی است. این عصب حس صورت، غشاهای مخاطی و سایر ساختارها را در سر تامین می کند. عصب گیری عضلات جونده نیز برعهده این عصب است. عصب زوج ۵ حاوی الیاف پروپریوسپتیو نیز می باشد. این عصب توسط یک ریشه بزرگ حسی و یک ریشه کوچک حرکتی از پل مغزی در محل تقاطع آن با پایک مخچه ای میانی خارج می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *