ریشه های شبکه بازویی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
طناب خلفی
۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شبکه بازویی


Brachial plexus:
Is a network of nerves formed by the ventral rami of the lower four cervical nerves and first thoracic nerve. It supplies afferent and efferent nerve fibers to the chest, shoulder, arm and hand.

:شبکه بازویی
شبکه ای از اعصاب است که توسط شاخه قدامی چهار عصب گردنی تحتانی و اولین عصب سینه ای ایجاد می شود. این شبکه شاخه های حسی و حرکتی به قفسه سینه، شانه، بازو و دست می فرستد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *