عضله ذوزنقه ای
۱۳۹۸/۰۶/۱۰
عضله متوازی الاضلاع کوچک
۱۳۹۸/۰۶/۱۰

عضله بالابرنده کتف


Levator scapulae muscle :

:عضله بالابرنده کتف

Origin: Transverse process of the atlas and axis, posterior tubercles C3 and C4

مبداء:زوائد ه عرضی مهره های اطلس وآکسیس ، تکمه خلفی زوائد عرضی مهره های سوم و چهارم گردنی

Insertion: Medial border of the scapula

انتها: کناره داخلی کتف

innervation: Dorsal scapular nerve, C3, C4

عصب دهی:عصب کتفی خلفی، سومین و چهارمین اعصاب گردنی

Function: Elevates the scapula

عملکرد:بالابردن کتف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *