عضله بازکننده کوتاه انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله خم کننده کوتاه انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دورکننده انگشت کوچک


Abductor digiti minimi muscle :

: عضله دورکننده انگشت کوچک

Origin: Medial and lateral tubercles of the calcaneus and the plantar aponeurosis

مبدا: تکمه های داخلی و خارجی کالکانئوس و پلانتار آپونوروز

Insertion: Lateral base of the proximal phalanx of digiti minimi

انتها: خارج قاعده بند پروگزیمال انگشت کوچک

Innervation: Lateral plantar nerve

عصب دهی: عصب پلانتار خارجی

Function: Abducts and flexes digiti minimi

عملکرد: دور کردن و خم کردن انگشت کوچک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *