عضله پرونئوس ترشیوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله دورکننده انگشت کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله بازکننده کوتاه انگشتانExtensor digitorum brevis muscle :

: عضله بازکننده کوتاه انگشتان

Origin: Dorsal surface of ‎calcaneus

مبدا: سطح دورسال کالکانئوس

Insertion: Dorsal region of middle the four lateral digits

انتها: قسمت دورسال بند میانی چهار انگشت خارجی

Innervation: Deep peroneal nerve

عصب دهی: عصب پرونئال عمقی

Function: Aids extending the lateral four toes at the metatarsophalangeal and interphalangeal joints.

عملکرد: کمک به باز شدن چهار انگشت خارجی پا درمفاصل متاتارسوفالانژیال و اینترفالانژیال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *