عضله بازکننده دراز انگشت شست
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله بازکننده کوتاه انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پرونئوس ترشیوس


Peroneus tertius muscle :

: عضله پرونئوس ترشیوس

Origin: Distal anterior surface of the fibula also the interosseous membrane

مبدا: قسمت دیستال سطح قدامی فیبولا و غشای بین استخوانی

Insertion: Dorsal surface of metatarsal V

انتها: سطح دورسال پنجمین متاتارسال

Innervation: Deep peroneal nerve

عصب دهی: عصب پرونئال عمقی

Function: Eversion and dorsiflexion of the foot.

عملکرد: چرخش به خارج و دورسی فلکسیون پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *