عضله بازکننده دراز انگشتان پا
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله پرونئوس ترشیوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله بازکننده دراز انگشت شست


Extensor hallucis longus muscle :

: عضله بازکننده دراز انگشت شست

Origin: Medial surface of the fibular shaft and adjacent interosseous membrane

مبدا: سطح داخلی تنه فیبولا و سطح مجاور از غشا بین استخوانی

Insertion: Base of the distal phalanx of the great toe

انتها: قاعده بند دیستال انگشت شست

Innervation: Deep peroneal nerve

عصب دهی: عصب پرونئال عمقی

Function: Extension of the great toe and dorsiflexion of the foot

عملکرد: باز کردن انگشت شست و دورسی فلکسیون پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *