عضله تیبیالیس قدامی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله بازکننده دراز انگشت شست
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله بازکننده دراز انگشتان پاExtensor digitorum longus muscle :

: عضله بازکننده دراز انگشتان پا

Origin: Anterior lateral condyle of tibia, anterior shaft of fibula and superior 3⁄۴ of interosseous membrane

مبدا: کوندیل خارجی تیبیا، قدام تنه فیبولا و سه چهارم فوقانی غشای بین استخوانی

Insertion: Middle and distal phalanges of the second through fifth toes

انتها: بندهای میانی و دیستال انگشتان دوم تا پنجم

Innervation: Deep peroneal nerve

عصب دهی: عصب پرونئال عمقی

Function: Extension of the lateral four toes, and dorsiflexion of the foot

عملکرد: باز کردن چهار انگشت خارجی و دورسی فلکسیون پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *