عضله پرونئوس برویس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله بازکننده دراز انگشتان پا
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله تیبیالیس قدامی


Tibialis anterior muscle :

: عضله تیبیالیس قدامی

Origin: Lateral surface of the tibia and adjacent interosseous membrane

مبدا: سطح خارجی تیبیا و غشا بین استخوانی مجاور

Insertion: Medial cuneiform and the base of first metatarsal

انتها: کانئیفورم داخلی و قاعده اولین متاتارسال

Innervation: Deep peroneal nerve

عصب دهی: عصب پرونئال عمقی

Function: Dorsiflexion and inversion of the foot

عملکرد: دورسی فلکسیون و چرخش به خارج پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *