عضله پرونئوس لونگوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله تیبیالیس قدامی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پرونئوس برویسPeroneus brevis muscle :

: عضله پرونئوس برویس

Origin: Lower two-thirds of lateral fibula

مبدا: دو سوم تحتانی سطح خارجی فیبولا

Insertion: Tubercle on metatarsal V

انتها: تکمه پنجمین متاتارسال

Innervation: Superficial peroneal nerve

عصب دهی: عصب پرونئال سطحی

Function: Eversion of the foot

عملکرد: چرخش به خارج پا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *