عضله خم کننده دراز انگشت شست
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله پرونئوس برویس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله پرونئوس لونگوس
Peroneus longus muscle :

:عضله پرونئوس لونگوس

Origin: Proximal part of lateral surface of shaft of fibula

مبدا: بخش پروگزیمال سطح خارجی تنه فیبولا

Insertion: Medial cuneiform and first metatarsal

انتها: کانئیفورم داخلی و اولین متاتارسال

Innervation: Superficial peroneal nerve

عصب دهی: عصب پرونئال سطحی

Function: Eversion and plantar flexion of the foot. It supports the lateral and transverse arches of the foot

عملکرد: چرخش به خارج و پلانتار فلکسیون پا. این عضله از قوسهای خارجی و عرضی پا حمایت می کند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *