عضله خم کننده دراز انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله پرونئوس لونگوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده دراز انگشت شست

Flexor hallucis longus muscle :

: عضله خم کننده دراز انگشت شست

Origin: Posterior surface of the fibula and lower part of the interosseous membrane

مبدا: سطح خلفی فیبولا و بخش پایینی غشا بین استخوانی

Insertion: Plantar surface of the distal phalanx of the great toe

انتها: سطح کف پایی بند دیستال شست

Innervation: Tibial nerve

عصب دهی: عصب تیبیال

Function: Flexes the great toe

عملکرد: خم کردن انگشت شست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *