عضله تیبیالیس خلفی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله خم کننده دراز انگشت شست
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده دراز انگشتان
Flexor digitorum longus muscle :

: عضله خم کننده دراز انگشتان

Origin: Medial surface of the tibia

مبدا: سطح داخلی تیبیا

Insertion: Plantar surfaces of bases of the last phalanges of the lateral four digits

انتها: سطوح کف پایی قاعده آخرین بند چهار انگشت خارجی

Innervation: Tibial nerve

عصب دهی: عصب تیبیال

Function: Flexes the lateral four toes

عملکرد: خم کردن چهار انگشت خارجی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *