عضله دورکننده انگشت کوچک
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله دورکننده انگشت شست
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله خم کننده کوتاه انگشتان


Flexor digitorum brevis muscle :

:عضله خم کننده کوتاه انگشتان

Origin: Calcaneal tuberosity and the plantar aponeurosis

مبدا: برجستگی کالکانئوس و پلانتار آپونوروز

Insertion: Plantar surface of middle phalanges of the lateral four digits

انتها: سطح پلانتار بند میانی چهار انگشت خارجی

Innervation: Medial plantar nerve

عصب دهی: عصب پلانتار داخلی

Function: Flexes the lateral four digits at the proximal interphalangeal joints

عملکرد: خم کردن چهار انگشت خارجی در مفاصل اینترفالانژیال پروگزیمال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *