عضله خم کننده کوتاه انگشتان
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله مربع کف پایی
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله دورکننده انگشت شست


Abductor hallucis muscle :

: عضله دورکننده انگشت شست

Origin: Medial tubercle of the calcaneus, the flexor retinaculum and the plantar aponeurosis

مبدا: تکمه داخلی کالکانئوس، فلکسور رتیناکولوم و پلانتار آپونوروز

Insertion: Medial base of the proximal phalanx of the great toe

انتها: سمت داخل قاعده ی بند پروگزیمال انگشت شست

Innervation: Medial plantar nerve

عصب دهی: عصب پلانتار داخلی

Function: Abducts and flexes the great toe

عملکرد: دور کردن و خم کردن انگشت شست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *