عضله ادکتورلونگوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله ادکتور مگنوس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ادداکتور برویس


Adductor brevis muscle :

: عضله ادداکتور برویس

Origin: Outer surface of body of pubis and inferior pubic rami

مبدا: سطح خارجی تنه پوبیس و شاخ تحتانی پوبیس

Insertion: Linea aspera

انتها: لینه آ آسپرا

Innervation: Obturator nerve

عصب دهی: عصب ابتوراتور

Function: Adduction of the thigh at the hip joint

عملکرد: نزدیک کردن ران در مفصل هیپ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *