عضله ادداکتور برویس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹
عضله گراسیلیس
۱۳۹۹/۰۲/۰۹

عضله ادکتور مگنوس
Adductor magnus muscle :

:عضله ادکتور مگنوس

Adductor part:

Origin: Ischiopubic ramus

Insertion: Upper part of linea aspera and medial supracondylar line of femur

Innervation: Obturator nerve

Function: Adduct the thigh and flexes the thigh at the hip joint

:بخش ادکتور

مبدا: شاخ ایسکیوپوبیک

انتها: بخش فوقانی لینه آ آسپرا و خط سوپرا کوندیلار داخلی فمور

عصب دهی: عصب ابتوراتور

عملکرد: نزدیک کردن ران و خم کردن ران در مفصل هیپ

Hamstring part:

Origin: Ischial tuberosity

Insertion: Adductor tubercle and medial supracondylar line of the femur

Innervation: Tibial nerve

Function: Adduct the thigh and extending the thigh

:بخش همسترینگ

مبدا: برجستگی ایسکیال

انتها: تکمه ادکتور و خط سوپراکوندیلارداخلی فمور

عصب دهی: عصب تیبیال

عملکرد: نزدیک کردن ران و باز کردن ران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *